Do Strony Głównej > Raporty i sprawozdania > Wynik otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”

Uchwała Nr 69/2018

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 13 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów do realizacji projektu   pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia umów o partnerstwie

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 10 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego                             Nr 6081/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

  • 1

Ogłasza się wybór partnerów do realizacji projektu pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem               do udanej adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego                i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Partner 1: Towarzystwo Przywracania Rodziny z siedzibą w Poznaniu (61-522),       Kosińskiego 27;
  • Partner 2: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Koninie z siedzibą    w Koninie (62-510), ul. Noskowskiego 1A;
  • Partner 3: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Kaliszu z siedzibą
    w Kaliszu (62-800), ul. Skalmierzycka 10.
  • 2

Upoważnia się Panią Jolantę Kucharzak p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zawarcia umów o partnerstwie z Partnerami, o których mowa w  § 1 niniejszej uchwały.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.