Do Strony Głównej > O nas > Misja, cele i tożsamość

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem, tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku. Działając od 1919 roku swoją tożsamość kształtuje w oparciu o sześć podstawowych zasad, znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów.

Są to zasady:

Równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.

Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.

Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów.

Wychowania w duchu patriotyzmu.

Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych.

Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Działania Towarzystwa kierowane są do czterech kręgów odbiorców:

1) dzieci i młodzieży także po osiągnięciu pełnoletności,

2) rodziców,

3) innych osób, grup zawodowych i samorządowych świadczących na rzecz dziecka i rodziny,

4) ogółu społeczeństwa.

Skip to content