Kto może zostać rodziną adopcyjną?

Pełnienie funkcji rodziny  adopcyjnej może zostać powierzone małżeństwu  lub osobie samotnej, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny adopcyjnej,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie były karane sądownie,
  • nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej wobec
  • własnych dzieci, nie są ograniczone w tej władzy, ani też władza ta nie została im zawieszona,
  • jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, jeżeli taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży,
  • nie są chore na choroby uniemożliwiające właściwą opiekę nad   dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych składają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną.

 

Skip to content