Do Strony Głównej > Dokumenty > zapytanie ofertowe nr 2/2020 Usługa diagnozy neurologicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.2020 diagnoza neurologiczna zad. 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020

plik do pobrania w linku powyżej 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział  Powiatowy  w Koninie ul. Noskowskiego 1a,
62-510 Konin NIP 665-26-75-939, tel./fax 63 242 34 71 realizuje projekt
Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”, który jest współfinansowany
przez Unię Europejską.

Realizacja  projektu poszerza ofertę  niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  pozwala na podwyższenie  efektywności  adopcji
w Wielkopolsce w latach 2019-2022, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dzieci kwalifikowane do przysposobienia krajowego.

1.Nazwa  i adres zamawiającego:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a,
62-510 Konin, Tel.  63 242 34 71, e- mail  tpdkonin@op.pl

 1. Przedmiot zamówienia

Przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci – diagnoza neurologiczna.

 1. Termin i forma realizacji zatrudnienia:

Przygotowanie diagnozy neurologicznej  ma być zrealizowana  w terminie od 27.01.2020r. do 31.08.2022r. –  dla co najmniej 6 dzieci.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia
  i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci – diagnozy neurologicznej
 3. b)      rzetelne i terminowe wykonywanie usługi,
 4. c)   zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska
  w trakcie wykonywania usług, a w szczególności: nie ujawnia osobom trzecim danych, personalnych osób, dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu świadczenia usługi,
 5. d)   nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych a w szczególności środków pieniężnych, cennych przedmiotów,
 6. e)    zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z klientami,
 7. f)   przestrzegania w ramach umowy przepisów RODO
 8. g)  zamawiający żąda udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,
 9. h)     współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,
 10. i)     oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją umowy, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
 11. Warunki płatności

Za świadczoną usługę, zgodnie z harmonogramem realizacji, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy.

 1. Sposób przygotowania oferty

1)   Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru formularz oferty ( Załącznik nr 1)

2)      Oferta powinna być:

 1. a) Opatrzona pieczątką firmową,
 2. b) Posiadać datę sporządzenia
 3. c) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, i w zależności od oferenta numer PESEL, NIP, REGON
 4. d) Podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

3)      Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu :

 1. a)    Dokumenty poświadczające prowadzaną działalność – CEDIG
 2. b)    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  (załącznik nr 2)
 3. c)       Oświadczenie, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. (Załącznik nr 3)
 4. d)      Oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe. (załącznik nr 4)
 5. e) Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na przeprowadzenie diagnozy
 6. Miejsce oraz termin składania oferty:

1)    Wypełnioną ofertę wraz z wypełnionymi dokumentami należy składać do dnia 23.01.2020 r. do godz. 15:00  pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin w zamkniętej kopercie. Oferty złożone po w terminie nie będą rozpatrywane.

2)      Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.

3)      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Inne postanowienia

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2)      Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.

3)      Zamawiający  może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

4)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

5)      Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.

6)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

8)      Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie: www.tpdkonin.pl

9)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny na każdym etapie jej realizacji.

10)    W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaję się za rażąco niską, jeżeli jest niska o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

1)      Zamawiający wybierze  najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone
w zapytaniu ofertowym.

2)      Wybrany wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony w dniu 24.01.2020r.

 

 1. Uwagi końcowe

1)      Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane będą   z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

2)      Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.