Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 7 w projekcie LUS – Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim: Transport do Gniezna

Konin, 7.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

Adres zamawiającego: ul. Noskowskiego 1a

Kod Miejscowość: 62-510 Konin

Telefon: 63 242 34 71

Faks: 63-242 34 71

Adres strony internetowej: www.tpd.konin.pl

Adres poczty elektronicznej: tpdkonin@op.pl

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dowóz dzieci uczestniczących w projekcie „LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” na spektakl w Teatrze im. A Fredry, ul. A. Mickiewicza 9 w Gnieźnie.

2. Rodzaj zamówienia: Usługi w zakresie transportu drogowego.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakres zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu uczestników projektu: transport na spektakl teatralny w Teatrze im. A. Fredry, ul. A. Mickiewicza 9 w Gnieźnie., w dniu 26 października 2017 r., który obejmie: przywiezienie i rozwiezienie uczestników projektu z 5 gmin: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.

Kolejność zbierania uczestników z gmin ustala kierowca.

Przyjazd do Gniezna godzina 10.15

Wyjazd z Gniezna godzina 15.00 i rozwiezienie dzieci do gmin.

4. Transportem jednorazowo objętych zostanie 45 uczestników projektu.

5. Pojazd, którym realizowany jest przewóz uczestników, nie musi pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w czasie pobytu uczestników projektu w Poznaniu.

6. Termin wykonania zamówienia: 26 października 2017 r.

7. Wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie cenę (brutto) za kilometr oraz planowaną liczbę kilometrów.

2. Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

PROCEDURY I KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania cenowego.

2. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę.

3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć:

2.1 Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),

2.2 Podpisane oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

3. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin, z dopiskiem „zapytanie ofertowe”, lub osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do 29.09.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Krystyna Chowańska 63 242 34 71

Magdalena Michalak 63 242 34 71

INNE INFORMACJE

1. Prezes jednostki dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu).

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

3. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

4. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikami.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.