Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 8 w projekcie LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Konin, 21.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „LUS” – Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.2. Usługi społeczne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie zwany dalej Zamawiającym zwraca się z zapytaniem ofertowym o organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin, tel. 63 242 34 71, e- mail: tpdkonin@op.pl

2. Przedmiot zamówienia

Organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

3. Termin i forma realizacji zatrudnienia:

1) październik 2017 r.,

2) zamawiający zaplanował w 5 gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin łącznie 10 godzin po 2 godziny w placówce przez okres realizacji zadania.

3) umowa zlecenie

4. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

b) Zadania:

Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.

Refleksja nad własną postawą wychowawczą.

Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

c) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do wskazanego miejsca realizacji zadania,

d) Rzetelne i terminowe wykonywanie usługi,

e) Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie wykonywania usług, a w szczególności: nie ujawnia osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu świadczenia usługi,

f) Nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych a w szczególności środków pieniężnych, cennych przedmiotów,

g) Zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z klientami,

h) Przestrzegania w ramach umowy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.),

i) Zamawiający żąda udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

j) Współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,

k) Oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją umowy, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

5. Warunki płatności

Za świadczone usługi, zgodnie z harmonogramem realizacji, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy.

6. Sposób przygotowania oferty

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru formularz oferty (Załącznik nr 1)

2) Oferta powinna być:

a) Opatrzona pieczątką firmową,

b) Posiadać datę sporządzenia

c) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i, w zależności od oferenta, numer PESEL, NIP, REGON

d) Podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

3) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu:

a) Dokumenty poświadczające, że posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje poparte załączonymi dokumentami – np. referencje wystawione przez podmioty, dla których prowadzona była usługa.

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2),

c) Oświadczenie, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. (Załącznik nr 3),

d) Oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe. (załącznik nr 4),

e) Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców.

7. Miejsce oraz termin składania oferty:

1) Wypełnioną ofertę wraz z wypełnionymi dokumentami należy składać do dnia 28.09.2017 r. do godz. 12.00 pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na organizację warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych”. Oferty złożone po w terminie nie będą rozpatrywane.

2) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.

3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Inne postanowienia

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.

3) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

5) Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

8) Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie: www.tpdkonin.pl

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny na każdym etapie jej realizacji.

10) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaję się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami. Potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

2) Wybrany wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony do dnia 29.09.2017 r.

10. Wspólny słownik zamówień (CPV)

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

11. Uwagi końcowe

1) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane będą z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

12. Załączniki:

1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

4) Załącznik nr 4: Oświadczenie o niekaralności

5) Załącznik nr 5: Oświadczenie o stanie zdrowia