OFERTA PRACY – PSYCHOLOG
Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
3. Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

4. Wymagania
a) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym
kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
2) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę
nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
3) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,
4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
b) wymagania dodatkowe:
1prawo jazdy kat. B., samochód
2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatyczność,
odpowiedzialność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra
organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.
5.szczegółowe zadania na stanowisku:
1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia
2) przeprowadzanie badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie
dokumentacji w tym zakresie,
3) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kwalifikacje dzieci do przysposobienia,
4) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,
5) sporządzanie opinii psychologicznej / na zlecenie sądu/ w sprawach o przysposobienie dziecka,
6) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczowychowawczych,
7) udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do
przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które
sygnalizowały zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
9) udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej na
obszarze działania ośrodka.

6. Warunki pracy:
Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).
2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
4) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;
5) oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych,  ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. drogą elektroniczną na
adres oaokonin@wp.pl lub w zamkniętej kopercie w sekretariacie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1a.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Dyrektor Ośrodka
Urszula Szymańska – Biednik t. 665-451-414

OA Konin OFERTA PRACY

Skip to content