Do Strony Głównej > Aktualności > Zapytanie ofertowe nr 1 – Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Nieborzynie

                                                                                                                          Nieborzyn, dn. 16.11.2020r.

                                  ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1

Na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych”(zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro), zwracamy się z zapytaniem ofertowym.

I. Zamawiający:

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
 Ul.  Noskowskiego 1a
 62-510 Konin

Osoba upoważniona do kontaktu:
Alina Wincza
Numer  tel. 604-25-48-69

Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie
Nieborzyn 40a
62-541 Budzisław Kościelny

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść zabezpieczonej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem:

 „ZAPYTANIE OFERTOWE – MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W NIEBORZYNIE
NIE OTWIERAĆ PRZED 07.12.2020r.  do godziny 12.00


II. Przedmiot zamówienia:

Rodzaj robót: Modernizacja pomieszczeń
Branża: Ogólnobudowlana

Remont i modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie  polegający m.in. na: wykonanie schodów zewnętrznych i podestów, remont dachu, remont sanitariatów i kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej oraz montaż rolet zewnętrznych, remont posadzek, naprawa zawilgoconych ścian, roboty malarskie wewnątrz budynku,

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – przedmiar robót.

IV. Cena jest jednym kryterium oceny ofert.

 V.  Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.   

VI.  Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej uwzględniając pozycje zawarte w przedmiarze robót.
Ofertę  należy złożyć pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście.

VII.   Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2020 r.do godziny 12.00

VIII.   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Opis pozycji kosztorysowych