Do Strony Głównej > Aktualności > Zapytanie ofertowe nr 2 – Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Nieborzynie

                                                                                                                         Nieborzyn, dn. 16.11.2020 r.

 

                                     ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro), zwracamy się z zapytaniem ofertowym.

I. Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
UL. Noskowskiego 1a
62-510 Konin

Osoba upoważniona do kontaktu:
Alina Wincza
Numer Tel. 604-25-48-69

Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie
Nieborzyn 40a
62-541 Budzisław Kościelny

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść zabezpieczonej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem:

„ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W NIEBORZYNIE NIE OTWIERAĆ PRZED 07.12.2020r. do godziny 12.00

II. Przedmiot zamówienia:

Rodzaj robót: Zakup i montaż wyposażenia

Branża: Meble , sprzęty AGD, sprzęty biurowe
Zakup wyposażenia z montażem w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie  polegający m.in. na: zakup krzeseł obrotowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego (ksero), zabudowa mebli kuchennych wraz z oprzyrządowaniem.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – przedmiar robót.

IV. Cena jest jednym kryterium oceny ofert.

V. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
  
VI. Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej uwzględniając pozycje zawarte w przedmiarze robót. Ofertę  należy złożyć pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście.

VII. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2020 r. do godziny 12.00

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

Przedmiot robót